Gniew - "Ludzie z charakterem"

 

Projekt pn. Gniew – ludzie z charakterem realizowany przez Gminę Gniew w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew

 

Informacje ogólne o projekcie

 1. Celem projektu jest reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew.
 2. Działania podejmowane w ramach projektu są komplementarne z inwestycjami realizowanymi w projekcie pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza
  w Gniewie w ramach poddziałania 8.1.2 RPO WP, który przewiduje m.in. modernizację budynków, w których świadczone będą usługi społeczne.
 3. Projekt zakłada utworzenie:

        Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach którego świadczone będzie m.in. wsparcie
w zakresie porad prawnych i psychologicznych oraz warsztaty pedagogiczne, terapeutyczne i tematyczne,

        Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w ramach której organizowane będą zajęcia rozwojowe dla uczestników/uczestniczek, w tym warsztaty i akcje tematyczne.

W ramach w/w placówek zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług społecznych w gminie – o 20.

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2020 roku do 31.07.2022 roku.
 2. Wartość projektu wynosi: 1.398.272,00, w tym: dofinansowanie 1.328.358,40 (środki europejskie 1.188.531,20, środki krajowe 139.827,20) oraz wkład własny  69.913,60.
 3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPPM.06.02.02-22-0013/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.

 

Kto może skorzystać?

 1. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew, określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023.
 2. Łącznie udział w projekcie weźmie ok. 70 osób:

        ok. 40 osób dorosłych,

        ok. 30 osób do 18 roku życia (dzieci i młodzieży).

3.       Udział w projekcie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

 1. Każda osoba, biorąca udział w projekcie, ma możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, zgodnie z opracowaną wspólnie z personelem projektu Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 2. Możliwe formy wsparcia:

a.       w ramach działalności Centrum Wsparcia Rodzin:

        Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe

        Warsztaty z pedagogiem

        Poradnictwo prawne

        Poradnictwo z zakresu terapii uzależnień indywidualne i grupowe

        Warsztaty tematyczne: umiejętności rodzicielskich, spędzania wolnego czasu, planowania i gospodarki budżetem domowym, udzielania pierwszej pomocy, komputerowe, profilaktyki zdrowia i higieny, budowy własnego wizerunku (np. kosmetyczka, fryzjer, wizażysta)

        Akcje integracyjne

        Wyjazdy np. do teatru, kina, centrum naukowego, ogrodu zoologicznego

b.      w ramach działalności Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży:

        Zajęcia rozwojowe i animacyjne

    Warsztaty tematyczne: umiejętności spędzania wolnego czasu, profilaktyki zdrowia i higieny, zdrowego odżywiania

        Akcje tematyczne np. komputerowe, taneczne, ekologiczne, sportowe, artystyczne

c.       w ramach wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami:

        usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

        inicjatywy integrujące w ramach wolontariatu opiekuńczego

 1. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych form wsparcia, m.in. w zakresie sposobu ich organizacji, czasu trwania, dostępne są w placówkach:

- biuro projektu - Pl. Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew

-świetlica placówka wsparcia dziennego  - Pl Grunwaldzki 16/17,  83-140 Gniew

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Regulamin 01.05.2020 

Regulamin 01.08.2020 

 

Rozeznanie rynku

rozeznanie rynku akcje dla dorosłych 

rozeznanie rynku warsztaty i akcje dla dzieci 

rozeznanie rynku zajęcia integrujące_ alpaki i lamy 

rozeznanie rynku zajęcia integrujące 

rozeznanie rynku poradnictwo prawne 

rozeznanie rynku warsztaty pedagogiczne 

rozeznanie rynku warsztaty komputerowe 

rozeznanie rynku - warsztaty fotograficzne