czwartek, 23 września 2021

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Innowacyjny przedszkolak

 

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Innowacyjny przedszkolak

realizowanego przez Gminę Gniew w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna nr naboru: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20

 

 

Partner Wiodący: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

Parter: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew, Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew

Termin realizacji projektu: 30.06.2021-31.12.2022

 

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

 

Projekt powstał w odpowiedzi na diagnozę potrzeb Przedszkola w Gniewie,
w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Skierowany jest do 130 dzieci w wieku przedszkolnym, 15 nauczycieli oraz 130 rodziców/opiekunów prawnych. Celem Projektu jest utworzenie 50 nowych, trwałych miejsc edukacji przedszkolnej
w miejscowości Gniew i podniesienie jakości usług świadczonych przez przedszkole. Projekt ma za zadanie stworzenie warunków do kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami - wyrównanie szans rozwojowych, rozwój kompetencji  kluczowych. Ponadto planowane jest wyposażenie przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt IT oraz przeprowadzenie remontu sal w budynku Przedszkola w Gniewie i utworzenie nowego placu zabaw. Dzieci objęte zostaną wsparciem w postaci zajęć wyrównujących szanse rozwojowe (gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna) oraz dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi pozwalającymi na nabywanie kompetencji kluczowych (zajęcia przyrodniczo-techniczne, komputerowe z elementami robotyki taneczno-muzyczne, teatralne z elementami rozszerzonego j. angielskiego, sztuki walki).